Мікроеволюція. Фактори еволюції.


Видоутворення. Природний добір. Макроеволюція, її напрямки.

Мета: - сформувати в учнів поняття про мікроеволюцію, вид, критерії виду, популяції, адаптацію, макроеволюцію, дивергенцію;

- ознайомити з елементарними факторами еволюції;

- охарактеризувати форми боротьби за існування як фактори еволюції видів у природі;

- з'ясувати творчу роль природного добору; показати природний добір як головну рушійну силу еволюції;

- пояснити виникнення пристосувань;

- розкрити відносний характер пристосованості як результат природного добору.

Обладнання: гербарій рослин, таблиці - Форми боротьби за існування, Природний добір.

Тип уроку: _________________

Структура уроку

І. Вивчення нового матеріалу.

1 Вид - основна паксономічна одиниця.

2 Сучасні критерії виду.

3 Популяція - одиниця виду та еволюції.

4 Елементарні фактори мікроеволюції.

5 Способи видоутворення.

6 Природний добір, його суть і форми.

7 Боротьби за існування та її форми.

8 Макроеволюція і її фактори.

9 Докази макроеволюції.

10 Шляхи реалізації еволюції.

ІІ. Закріплення вивченого матеріалу.

1 Що таке макроеволюція?

2 Назвіть критерії виду.

3 Що таке популяція?

4 Які є способи видоутворення?

5 Які елементарні фактори еволюції?

6 Заповнити таблицю.

ІІІ. Домашнє завдання: вивч. Ст.

Конспект.

Таблиця.

Порівняння штучного і природного добору.

Штучний

Природний

Схожість

Діє три фактори: мінливість,

Від їх спільної дії утворюють-

Породи і Сорти

Спадковість, добір.

-ся:

види

Відмінність

Зберігає лише корисні для людини ознаки.

Людина добирає за видимими ознаками.

Діє на користь людини.

Відбувається з часів первісної людини.

Зберігає будь-які життєво важливі ознаки.

Добирає за помітними і непомітними ознаками.

Діє на користь організму, популяції, виду.

Відбувається протягом геологічних епох; в ряді випадків його дія виявляється за короткий час.

Мікроеволюція

1 Визначення виду.

Вид - це сукупність особин, що займають певну територію (ареал), здатні схрещуватись між собою і давати плідне потомство.

2 Структура виду.

Вид підвищ популяція.

Популяція - сукупність особин одного виду, які мешкають на одній території і вільно схрещуються між собою, але так чи інакше ізольовані від особин інших популяцій того самого виду.

Підвид - сукупність подібних між собою популяцій, які відрізняються від інших популяцій того самого виду однією або кількома станами ознак.

Наприклад: вид тигр має сім підвидів.

Вид білий гриб - 20 підвидів.

3 Погляди К. Ліннея, Ж.-Б. Ламарка, Ч. Дарвіна на вид.

К. Лінней: Вид реально існує в природі і не змінюється з часом.

Ж.-Б. Ламарк: Видів немає. Вони - плід уявлення; але історичний розвиток є.

Ч. Дарвін: Види реально існують, відносно постійні і є результатом історичного розвитку. Види змінюються внаслідок еволюції.

4 Біологічна концепція виду (розроблена на основі синтетичної гіпотези еволюції).

Вид - це сукупність популяцій особин, подібних між собою за будовою, функціями, місцем у біогеоценозі, щПро населяють певну частину біосфери (ареал), вільно схрещуються між собою в природі, дають плідне потомство і не схрещуються з іншими видами.

5 Критерії виду - це мірило для визначення виду.

А) Морфологічний - подібність зовнішньої і внутрішньої будови;

Б) Генетичний - характерний набір хромосом за кількістю, формою, розміром;

В) Фізіологічний - подібність процесів життєдіяльності організмів виду (здатність до парування і народження плідного потомства або репродукційна ізоляція);

Г) Біохімічний - хімічний склад клітин, тканин (білки, нуклеїнові кислоти);

Д) екологічний - існування виду при певній сукупності факторів зовнішнього середовища;

Е) Географічний - певний ареал, що його займає вид у природі.

6 Мікроеволюція - один з видів еволюційного процесу за синтетичною Гіпотезою еволюції.

Мікроеволюція - це сукупність еволюційних процесів, які відбуваються в популяціях одного виду.

На зміни у популяціях впливають:

А) Хвилі життя - це коливання чисельності особин у популяції;

Б) Ізоляція - неможливість схрещування між особинами одного виду;

Ізоляція є: Географічна (річка, гори, ліс);

Екологічна - коли в середині популяції виникають раси (форм з різними вимогами до умов довкілля в межах ареалу);

В) Дрейф генів - перерозподіл генів і зміна їх частоти зустріваності внаслідок випадкових схрещувань.

При малій чисельності особин у популяції зростає можливість при схрещуванні переходу рецесивних генів у гомозиготний стан, що веде до загибелі особин з рецесивними генами і до зміни генофонду популяції.

Природний добір

Природний добір - це переважаюче виживання і розмноження найпристосованіших до умов існування організмів певного виду.

Пиродний добір - процес внаслідок якого виживають і лишають після себе потомство особини з корисними в даних умовах спадковими змінами.

Природний добір буває:

А) Рушійний - дія відбору спрямована в певний бік.

Це приводить до змини фенотипу.

Наприклад: у різних тварин, що ведуть риючий спосіб життя (вовчок, жук-гнойовик, кріт) виникають копальні кінцівки.

Відбуваються при змінах довкілля.

Б) Стабілізуючий - підтримує сталість певного фенотипу, що відповідає навколишньому середовищу.

Відбувається у постійних умовах довкілля.

Природний добір є Рушійною силою еволюції бо сприяє пристосуванню організмів до умов середовища.

Наслідок дії природного добору - виникнення пристосувань (адаптації).

Природний добір приводить До утворення нових популяцій, а потім Підвидів, Видів.

Видоутворення

Видоутворення - це один з видів еволюційного процесу за синтетичною гіпотезою еволюційної теорії.

Видоутворення - це еволюційний процес виникнення нових видів, внаслідок мікроеволюції за певної ізоляції чи стостосуванні до нових умов довкілля.

Воно має необоротний характер на відміну від мікроеволюції.

Видоутворення відбувається:

А) Дивергенцією - коли з вихідної форми утворюється два чи більше нових видів;

Б) Перетворенням виду-попередника на новий вид у процесі його історичного розвитку завдяки адаптаціям до змін довкілля.

Видоутворення за допомогою дивергенції є Наслідком ізоляції.

Тому відповідно до типів ізоляції розрізняють Типи видоутворення:

А) Географічне - коли внаслідок географічної ізоляції популяції дивергують в різні види;

Наприклад: бобер євразійський і американський (Берінгова протока роз'Єднала материки);

Б) Екологічне - при появі екологічної ізоляції;

Коли групи популяцій потрапляють у різні екологічні умови в межах ареалу;

В) Поліплоїдне - у рослин внаслідок кратного збільшення кількості хромосом;

Г) Схрещуванням особин споріднених видів: Коли гібридні нащадки схрещуються між собою і утворюють нові плідні покоління.

Макроеволюція

1 Макроеволюція і її фактори.

Макреоволюція - це еволюційні процеси, що приводять до виникнення надвидових Таксонів (одиниць): родів, родин і аж до царств.

В природі реально існують лише види. Надвидові категорії ввела людина на підставі ступеня споріднених видів.

Тому: Окремих механізмів макроеволюції не існує.

Різноманітність видів виникає внаслідок пристосувань їхніх предків до різних умов довкілля.

Це явище називається Адаптивною радіацією, що вібувається у формі Дивергенції - явище розходження ознак у нащадків як наслідок пристосувань особин предкового виду до різних умов довкілля.

2 Напрямки макроеволюції:

А) Біологічний прогрес - збільшення чисельності популяцій, розширення ареалу, утворенння нових підвидів і видів в межах певної групи;

Наприклад: комахи, молюски, птахи, ссавці, покритПро насінні.

Б) Біологічний регрес - зниження пристосованості, чисельності, скорочення ареалу, вимирання певної групи.

Наприклад: із хоботних лишились лише два види: африканський та індійський слон.

Ці поняття не мають реального відображення в природі, а є узагальнюючими термінами, які показують ступінь видової різноманітності певної групи в певний геологічний час.

3 Докази макроеволюції:

А) Порівняльно-аналітичні:

1) аналогічні органи - подібни за будовою органи видів різного походження, що виконують однакові функції;

2) Гомологічні органи - однакові за будовою органи різних видів, що мають спільне походження (корінь та його видозміни; передні кінцівки - нога, крило, рука у хребетних тощо);

3) Рудименти - недорозвинені чи спрощені органи у видів порівняно з предками (очі у крота, апендикс та хвостові хребці у людини);

4) Атавізми - поява в окремих представників виду рис, властивих предкам (поява хвоста, волосся по всьому тілу, додаткові молочні залози).

Б) Палеонтологічні - викопні рештки живих істот; відбитки, окам'янілості;

В) Ембріологічні - біогенетичний закон:

Онтогенез є коротке повторення філогенезу (Ф. Мюллер і Е. Геккель).

4 Шляхи реалізації еволюції.

А) Ароморфози - зміни, що підвищують організацію організмів; стрибки в розвитку;

Через них виникають класи, типи (поява щелеп у хребетних; квітки у покритПро насінних).

Б) Ідіоадаптації - зміни, які не підвищують рівень організації, а пристосовують вид до даних умов життя;

Наприклад: різні ротові органи комах, різна будова квіток покритПро насінних.

В) Загальна дегенерація - зміни, які пов'язані із спрощенням організації, але вони сприяють кращій пристосованості. Ці спрощення приводять до біологічного прогресу виду;

Наприклад: а) у вірусів (як паразитів) втрата клітинної структури;

б) у стіжкових червів втрата травної системи.


  •